VIHEM tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2011

Hôm nay, 17/4/2011 công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch cho 2011, Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động trong năm 2010

 

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, thể hiện cụ thể qua các nội dung sau:

-          Năm 2010, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua cũng như các nhiệm vụ của công ty mà Hội đồng quản trị phải giải quyết đột xuất. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

-          Quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp đầu tư, kinh doanh, … đều tuân thủ Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, cập nhật kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

-          Đã thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

-          Các Nghị quyết đã thông qua đều được HĐQT giao cho Ban điều hành công ty triển khai thực hiện và báo cáo kết quả lên HĐQT.

-          Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các công ty thành viên VIHEM 1 và VIHEM 2 trong phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của công ty mẹ.

-          Đã quyết nghị bổ nhiệm 02 nhân sự cấp cao của Công ty là ông Bùi Quốc Bảo và ông Lê Khắc Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc; giao cho Tổng Giám đốc công ty xem xét nhân sự thuộc quyền bổ nhiệm. Trong năm, Tổng Giám đốc đã bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền để điều hành hoạt động của các phòng ban, xí nghiệp trong công ty.

1.        Triển khai và giám sát các hoạt động theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và chức năng của Hội đồng quản trị.

-         Hiện có 03 thành viên HĐQT tham gia Ban điều hành công ty, do đó, chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành công ty. Các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua đều được triển khai thực hiện tốt. Hội đồng quản trị đã phê duyệt các kế hoạch sản xuất- kinh doanh, kế hoạch tiền lương và các giải pháp tiếp thị, kỹ thuật công nghệ, thiết kế, huy động vốn… giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

-         Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng và động cơ điện 3 cấp tốc độ” và dự án “Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ”. Các đề tài nghiên cứu và dự án được Ban điều hành thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và quy định, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-          Các công tác: tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý lao động tiền lương, quản lý tài chính, an toàn lao động- vệ sinh công nghiệp- phòng chống cháy nổ đều được Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

-         Công tác quản lý các chi phí: Giám sát Ban điều hành thực hiện việc công khai đánh giá, chào giá cạnh tranh trong mua bán vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị thuộc các dự án và tiêu dùng thường xuyên, góp phần minh bạch hoá chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-         HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin, lưu ký chứng khoán tập trung, niêm yết đăng ký giao dịch trên sàn UpCom theo đúng quy định của Pháp luật, tiến độ đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010.

-         Đến ngày 01/4/2011, Công ty có 451 cổ đông, cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty trở lên có 01 cổ đông là Tổng Công ty TBĐ Việt Nam với 1.490.700 cổ phần, tương đương 34,27% vốn điều lệ.

 

 

 

1.           Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011:

-          Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

-          Đẩy mạnh thực hiện chiến lược đầu tư của công ty giai đoạn 2011-2015 trong tự động hóa dây truyền sản xuất của công ty. Năm 2011, tập trung triển khai thực hiện dự án “Khuôn dập liên hợp” và hoàn thiện hồ sơ thực hiện đề tài “Thiết kế, chế tạo động cơ mô men cao” và dự án cấp Nhà nước về khuôn dập liên hợp.

-          Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu KHKT, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc nâng cao giá trị thương hiệu công ty nhằm bảo vệ và tăng cường lợi ích của các cổ đông;

-          Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

 

  

 

 

 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

 

 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty;

Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2010;

Để đảm bảo lợi ích các cổ đông và sự ổn định, phát triển của công ty,

     Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

1.       Phương án phân phối lợi nhuận:

TT

Nội dung

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

A

Lợi nhuận ròng chưa phân phối đến hết ngày 31/12/2010

9.329.493.022

 

B

Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

1.616.493.022

 

1

Chia cổ tức (14,5%/năm)

6.307.500.000

 

2

Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không tham gia quản lý, điều hành

466.000.000

 

3

Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi

939.500.000

 

2.       Chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 52 và Điều 65 Điều lệ công ty, các quy định tại Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị dự kiến tổng mức thù lao chi cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là: 252.000.000đ (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn). Trong đó:

 

-Mức thù lao chi cho thành viên HĐQT là: 186.000.000đ (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

-Mức thù lao chi cho thành viên BKS là:    66.000.000đ (Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

Vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

     

     

 

 

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.594 Tổng lượt xem trang