Thông báo v/v mời họp Đại hội cổ công thường niên 2017 - VIHEM

Kính gửi: Quý Cổ công đông Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

 

 

TỔNG CÔNG TY CP TBĐ VIỆT NAM

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN

VIỆT NAM - HUNGARI

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

 • Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ toạ Đại hội
 • Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
 • Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.

-    Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 • Trách nhiệm của Đoàn thư ký
 • Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
 • Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ toạ Đại hội.
 • Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 • Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu
 • Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 • Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 • Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông
 • Quyền
 • Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
 • Nghĩa vụ
 • Tuân thủ Quy chế của Đại hội.
 • Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
 • Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ toạ Đại hội. Nội dung phát biểu phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
 • Cách thức biểu quyết tại Đại hội

5.1. Biểu quyết bằng phương pháp thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương pháp thu Phiếu biểu quyết

 • Tờ trình và phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

b. Cách thức biểu quyết

 • Cổ đông được phát 03 Phiếu biểu quyết, ghi rõ nội dung biểu quyết, họ tên cổ đông, số cổ phần đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tại góc trên bên trái, bao gồm:
  • Phiếu biểu quyết Tán thành (màu xanh)
  • Phiếu biểu quyết Không tán thành (màu hồng)
  • Phiếu biểu quyết Không có ý kiến (màu trắng)
 • Khi biểu quyết, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách lựa chọn 01 trong 03 Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
 • Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  • Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
  • Cổ đông nộp 02 phiếu trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết;
  • Cổ đông nộp phiếu không đúng nội dung biểu quyết;
  • Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
 • Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết phiếu của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số lượng cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó.
 • Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
 • Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.

5.2. Biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

 • Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
 • Thông qua Chương trình Đại hội;
 • Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
 • Thông qua các Báo cáo:
  • Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017, tóm tắt Báo cáo Tài chính 2016;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng chính nhiệm kỳ 2017-2021;  
  • Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016.
 • Thông qua Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.
 • Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD 2017;
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 • Thông qua Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến thù lao 2017;
 • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Cách thức biểu quyết

 • Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết (màu hồng) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục 5.2.a. Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tại góc trên bên trái.
 • Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung.
 • Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.
 • Các quy định khác
 • Cổ đông và đại diện của cổ đông muốn phát biểu tại Đại hội, đề nghị giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu phải phù hợp với nội dung và thời gian theo Chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
 • Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải  tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
 • Trong thời gian diễn ra Đại hội, người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.
 • Người tham gia Đại hội không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
 • Người tham gia Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hà Đình Minh

 

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.615 Tổng lượt xem trang