Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nghị quát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau: Tỷ lệ cổ tức 10%/Cổ phiếu, thời gian thanh toán 24/4/2015

Nhấn vào đây để download toàn văn thông báo

Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  3.834.656 Tổng lượt xem trang