Công bố thông tin Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QHH13 thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/08/2018 tại trụ sở Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 như sau:

 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/9/2018;

 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 09/10/2018;

 - Nội dung Đại hội: Tái cấu trúc Công ty và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều II. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

 

Thiết kế bởi Aptech
 12 Đang online  3.733.639 Tổng lượt xem trang