ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HEM 2020

Sau thời gian hoãn lại do dịch COVID-19, ngày 28/5/2020 tại trụ sở, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

CD1.jpg

Năm 2019 là năm Công ty nhận sáp nhập, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, tái cấu trúc toàn diện với nhiều khó khăn, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện  các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không được như  mong đợi, tổng doanh thu hợp nhất là 501,58 tỷ đồng, đạt 77,2% năm; Lợi nhuận sau thuế là 84,67 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch năm.

CD2.jpg

Ông Bùi Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng bởi kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của HEM có mảng kinh doanh khách sạn và dịch vụ tại Công ty liên kết – Công ty TNHH SAS-CTAMAD bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo đó, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HEM, dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 là 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 50 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua 6 tờ trình quan trọng với tỉ lệ nhất trí tuyệt đối đạt 100%.

  • Tờ trình 01 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  • Tờ trình 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  • Tờ trình 03 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
  • Tờ trình 04 Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
  • Tờ trình 05 Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa HEM với GELEX và với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
  • Tờ trình 06 Cho phép công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.

Sau 02 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đức Bình

Thiết kế bởi Aptech
 9 Đang online  4.004.291 Tổng lượt xem trang