Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu

TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN     

 VIỆTNAM-HUNGARI

Số:_____/VH-HĐQT  

                

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   17  tháng    4  năm 2011

 

 

 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI

 

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ 45’ ngày 17/4/2011.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 cổ phần chiếm 92% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra cũng như chiến lược phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội thống nhất quyết nghị:

1.       Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 (có Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chính sau:

 

STT

 

Chỉ tiêu

 

ĐVT

 

Thực hiện

NQ ĐHCĐ 2010

So sánh

(%)

1

Tổng DT

Tỷ

426,602

380,0

112,26

2

DT công nghiệp

Tỷ

153,172

150,0

102,11

3

Giá trị SXCN

Tỷ

153,798

150,0

102,53

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ

10,642

7,0

152,03

5

Cổ tức

%

14,5

12,5

116

6

Thu nhập người lao động

Tr./người/tháng

4,7

4,5

104,4

2.    Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Tổng DT

Tỷ

430

2

DT công nghiệp

Tỷ

160

3

DT thương mại

Tỷ

270

4

Giá trị SXCN

Tỷ

160

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ

12

6

Chia cổ tức

%

15

7

Thu nhập người lao động

Tr.đ/ng/tháng

4,9

3.       Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ 2011 (có Báo cáo kèm theo).

4.       Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 (có Báo cáo kèm theo).

5.       Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

TT

Nội dung

Số tiền (VNĐ)

A

Lợi nhuận ròng chưa phân phối đến hết ngày 31/12/2010

9.329.493.022

B

Bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

1.616.493.022

1

Chia cổ tức (14,5%/năm)

6.307.500.000

2

Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không tham gia quản lý, điều hành

466.000.000

3

Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi

939.500.000

6.       Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Nam vào Ban Kiểm soát thay cho ông Bùi Quốc Bảo xin miễn nhiệm với 3.998.300 cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết thông qua (có biên bản kèm theo).

7.       Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở những nội dung Đại hội cổ đông đã thông qua, có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được 55 cổ đông đại diện cho 3.998.300 số cổ phần dự họp (đạt 100%) biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 10 giờ 30’ ngày 17 tháng 4 năm 2011.

 

     T/M. ĐOÀN THƯ KÝ                                                          T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                                                        CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

      

              Lê Huy                                                                Hà Đình Minh

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  3.714.979 Tổng lượt xem trang