Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VIHEM năm 2018

       Hôm nay 19 tháng 4 năm 2018, như lịch đã định Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ( VIHEM ), Mã chứng khoán DVH đã tổ chức thành công Đại hội. Với những bản báo cáo và tờ trình được đồng thuận với mức cao lên đến 100% tỷ lệ có quyền biểu quyết tại Đại hội.

         Diễn biến Đại hội đồng cổ đông thường niên:

STT Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội
1 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội;
2 Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội;
3 Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
4 Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội;
5 Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.
6 Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội; 
7 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
8 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
9 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
10 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo;
11 Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch ký kết trong năm 2018 giữa Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari với các đơn vị có liên quan;
12 Tờ trình của HĐQT về GELEX nâng tỷ lệ sở hữu tại VIHEM tới 100% mà không phải chào mua công khai;
13 Tờ trình của HĐQT về BCTC năm 2017 đã kiểm toán;
14 Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018;
15 Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
16 Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến thù lao 2018;
17 Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
18 Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
19 Thông qua dự thảo Biên bản & dự thảo Nghị quyết Đại hội
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội
20 Bế mạc Đại hội 
 
 
 
 
Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  4.004.183 Tổng lượt xem trang