Công bố báo cáo tài chính công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. 2012 (VIHEM)

Qua 1 năm lao động và sản xuất, chế tạo và sửa chữa các thiết bị điện, máy điện, động cơ điện, quạt công nghiệp, máy phát điện cùng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác, công ty đã hoàn thành và phát triển trong khá nhiều lĩnh vực,để đạt được tổng kết cuối năm và đưa ra báo cáo sau:Báo cáo tài chính , & Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2012

TỔNG CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                VIỆTNAM-HUNGARI                                

                   Số: ………/VH-HĐQT                                                                 Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

                V/v: Công bố thông tin

 

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

 

 

      * Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari được lập ngày 20 tháng 02 năm 2013 bao gồm: Báo cáo của ban Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Nhấn vào logo để download báo cáo tài chính, hoặc mở theo đường dẫn sau: 

 Nhấn vào đây để xem Báo cáo tài chính Công ty VIHEM cho năm tài chính 2012

 

 
 hoặc : hhttps://drive.google.com/file/d/0B6XxKZN5pbKlRW9TWlM5bFN1cXM/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

      * Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Cho năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari được lập ngày 20 tháng 02 năm 2013 bao gồm: Báo cáo của ban Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Nhấn vào logo để download báo cáo tài chính hợp nhất, hoặc mở theo đường dẫn sau:

 

   Nhấn vào đây để xem Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty VIHEM cho năm tài chính 2012
 Hoặc: https://drive.google.com/file/d/0B6XxKZN5pbKlSkJwZTgxVmFxYW8/view?usp=sharing​
Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  3.736.206 Tổng lượt xem trang