Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Trong năm 2014, Ban kiểm soát có sự thay đổi nhân sự, Ông Lê Xuân Ngyên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu, thay thế Ông Lê Hoàn Nam. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhấn vào đây để xem và download toàn bộ bản báo cáo

Đơn vị chuyên chế tạo động cơ điện

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.624 Tổng lượt xem trang