Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy  định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệTổchức và hoạt  động của công ty, Nghị quyết  Đại hội  đồng cổ  đông thường niên năm 2012 trong việc quản lý, điều hành toàn bộhoạt động kinh doanh của công ty. Download, Xem toàn văn tại đây.

CÔNG TY CP CHẾTẠO MÁY ĐIỆN                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 
            VIỆT NAM - HUNGARI                                                                                 Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc 
               BAN KIỂM SOÁT                                                                                                          - - - o0o - - - 
              Số: 05/BC-BKS/VIHEM 
                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 
                                                                          BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
Căn cứ:
-  Luật Doanh nghiệp số60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 29/11/2005; 
-  Chức năng, nhiệm vụcủa Ban Kiểm soát quy  định tại  Điều lệTổchức và hoạt động của Công ty cổphần chếtạo máy điện Việt Nam - Hungari; 
-  Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổphần chếtạo máy điện Việt Nam - Hungari do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện; 
-  Tình hình thực tếhoạt động của công ty, 
Ban Kiểm soát Công ty cổphần chếtạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo Đại hội đồng cổ đông vềkết quảhoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 nhưsau: 
A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 
Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủc các quy  định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệTổchức và hoạt  động của công ty, Nghị
quyết  Đại hội  đồng cổ  đông thường niên năm 2012 trong việc quản lý, điều hành toàn bộhoạt động kinh doanh của công ty, cụthể: 
- Xem xét tính phù hợp của các Nghịquyết, Quyết  định của Hội  đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành. Kiểm soát trình tự, thủtục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổchức và hoạt động công ty; 
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty; 
- Thẩm  định các Báo cáo Tài chính nhằm  đánh giá tính hợp lý của sốliệu tài chính. 
Ban Kiểm soát đã có sựphân công công việc hợp lý, phù hợp với năng lực và điều kiện làm việc của từng thành viên,  đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụcủa 
Ban kiểm soát đã được Điều lệtổchức và hoạt động của công ty cũng nhưcác văn bản qui phạm pháp luật Nhà nước qui định. 
Thù lao của Ban kiểm soát là 108.000.000  đồng/năm, trong  đó Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, 02 uỷviên: 2.500.000 đồng/người/tháng. Các chi phí hoạt động 
khác không có.

B. KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 
I.  Kết quảgiám sát  đối với Hội  đồng quản trịvà Ban Tổng giám  đốc  điều hành công ty 
1. Hoạt động của Hội đồng quản trị(HĐQT) 
HĐQT công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụrõ ràng, cụthểcho từng thành viên. 
Các hoạt  động của HĐQT  đều tuân thủLuật Doanh nghiệp,  Điều lệtổchức và hoạt động, cập nhật kịp thời và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tếcủa công ty. 
Trong năm, HĐQT công ty đã tiến hành 05 phiên họp, ban hành 03 Nghịquyết và 08 Quyết  định  đểthống nhất vềchiến lược,  định hướng phát triển, kếhoạch sản xuất kinh doanh và chỉ  đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội  đồng quản trị, như: phê duyệt kếhoạch tiền lương năm 2012, phê duyệt các Báo cáo tài chính, thông qua dựán “Nâng cao trình độsản xuất động cơ điện”, thông qua nội dung hợp  đồng thuê Tổng giám  đốc Công ty, quyết  định thay  đổi người  đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Chếtạo máy  điện Việt Nam - Hungari I v.v…Các Nghịquyết,

Quyết  định của HĐQT  đều  được ban hành một cách hợp lệ,  đúng thẩm quyền và dựa trên sựnhất trí 100% của các thành viên. 
HĐQT đã giám sát Ban Tổng giám  đốc  điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghịquyết  Đại hội  đồng cổ  đông và các Nghịquyết, Quyết  định của Hội  đồng quản trị. 
HĐQT  đã hoạt  động  đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ  đúng quy  định của pháp luật,  Điều lệTổchức và hoạt  động của công ty, Nghịquyết của Đại hội  đồng cổ đông. 
2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty 
Ban Tổng giám đốc gồm 04 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động đềxuất, kiến nghịvà báo cáo HĐQT các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT. 
Ban Tổng Giám đốc  đã tăng cường công tác quản lý và điều hành công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.  Định kỳhàng tháng hoặc  đột xuất công ty  đã tổchức họp giao ban để  đánh giá những việc đã làm, kiểm điểm lại công việc đã giao cho từng bộ phận, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc và bàn triển khai công tác tiếp theo. 
Ban Tổng Giám đốc  đã  điều hành công ty đúng chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đúng nguyên tắc và hiệu quả. 9
Từngày 01/01/2013, Ban Tổng giám đốc có sựthay  đổi nhân sự,  đ/c Bùi Quốc Bảo đảm nhiệm chức vụTổng giám đốc, thay thế đ/c Hà Đình Minh nghỉhưu theo chế độ. 
II. Sựphối hợp hoạt  động giữa Ban kiểm soát với Hội  đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cổ đông 
Ban Kiểm soát  đã có sựphối hợp hoạt  động tốt với Hội  đồng quản trịvà Ban 
Tổng giám  đốc  điều hành công ty. Phía công ty cũng luôn tạo  điều kiện thuận lợi

Thiết kế bởi Aptech
 8 Đang online  3.834.681 Tổng lượt xem trang