Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Điện Việt Nam - Hungari ngày 23/3/2017

QUYẾT ĐỊNH

(văn bản có 9điều, nhấn vào đây để download hoặc xem toàn văn Quyết định đại hội)

Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  4.004.300 Tổng lượt xem trang