Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Điện Việt Nam - Hungari ngày 23/3/2017

QUYẾT ĐỊNH

(văn bản có 9điều, nhấn vào đây để download hoặc xem toàn văn Quyết định đại hội)

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  3.658.639 Tổng lượt xem trang