Thông báo về nghị quyết đại hội cổ đông công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. Năm 2008.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ ngày 22/3/2008

 CÔNG TY CỔ PHẦN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆTNAM-HUNGARI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008                        

                                                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2008.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM- HUNGARI

 

           Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ ngày 22/3/2008.

           Đại hội là sự tập trung dân chủ, đoàn kết ý chí, trí tuệ của 54 cổ đông đại diện cho 2.717.800 cổ phần chiếm 93,7% tổng số cổ phần phổ thông được quyền biểu quyết.

Tại Hội trường, các đại biểu đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ của đại hội và phát biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến cho các vấn đề Đại hội đặt ra.

          Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, đúng quy định, Đại hội thống nhất quyết nghị:

1.    Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2007 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.

2.    Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007.

3.    Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007.

4.    Thông qua toàn văn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.

5.    Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ và niêm yết cổ phần trên Sàn giao dịch chứng khoán.

6.    Thông qua toàn văn Nội dung sửa đổi điều lệ công ty: sửa đổi tên gọi chức danh Ban điều hành "Giám đốc công ty'' đổi thành "Tổng giám đốc công ty''; "Phó giám đốc công ty'' đổi thành   "Phó tổng giám đốc công ty''.

7.    Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở những nội dung Đại hội cổ đông đã thông qua, có các giải pháp cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các nội dung đã quyết nghị.

         Nghị quyết này được 100% cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua trước Đại hội hồi 10 giờ 55 ngày 22 tháng 3 năm 2008

 

     T/M. ĐOÀN THƯ KÝ                                            T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                                           CHỦ TỊCH HĐQT

                 (đã ký)                                                                    (đã ký)

           Lê Khắc Tuấn                                                             Hà Đình Minh

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.695 Tổng lượt xem trang