Thông báo - Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (MCK: DVH)

Căn cứ đơn đăng ký số 487/VH-TC ngày 31/8/2017 của CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari về ngày giao dịch cổ phiế DVH được thay đổi đăng ký giao dịch theo Quyết định số 648/QĐ-SGDHN ngày 24/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: DVH;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 6.650.000 cổ phiếu ( Sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 66.500.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 11.000.000 cổ phiếu (Mười một triệu cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch (theo mệnh giá: 110.000.000.000đồng (Một trăm mười tỷ đồng);

- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 15/9/2017.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 15/7/2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Anh

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  3.732.090 Tổng lượt xem trang