Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2014) VIHEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty, thể hiện cụ thể qua các nội dung

  

Thiết kế bởi Aptech
 4 Đang online  3.834.618 Tổng lượt xem trang