Báo cáo tài chính VIHEM tóm tắt năm 2012

Nhấn vào bản BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIHEM TÓM TẮT để xem và download

Tiền và các khoản tương đương tiền            6.348.613.233     10.685.562.170
Lợi nhuận khác         621.743.322       1.086.838.625
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế    13.280.210.343     12.970.590.683
Thuế thu nhập doanh nghiệp      3.278.912.647       3.188.079.289
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp    10.001.297.696       9.782.511.394
Lãi cơ bản trên cổ phiếu                       2.299                     2.249
STT Nội dung   Số cuối kỳ            ( 31/12/2012) Số đầu kỳ (01/01/2012)
I Tài sản ngắn hạn            190.065.824.052   247.628.006.821
1 Tiền và các khoản tương đương tiền              6.348.613.233     10.685.562.170
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn      
3 Các khoản phải thu ngắn hạn        159.500.122.600   196.330.469.941
4 Hàng tồn kho      23.825.533.519     38.430.954.561
5 Tài sản ngắn hạn khác                391.554.700       2.181.020.149
II Tài sản dài hạn          14.335.240.748     13.889.755.525
1 Các khoản phải thu dài hạn         
2 Tài sản cố định      11.935.240.748     11.650.830.452
     - Tài sản cố định hữu hình      11.801.267.817     11.353.725.034
     - Tài sản cố định vô hình           133.972.931          297.105.418
3 Bất động sản đầu tư                                -              98.925.073
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn        2.140.000.000       2.140.000.000
5 Tài sản dài hạn khác                 260.000.000                          -  
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN    204.401.064.800   261.517.762.346
IV Nợ phải trả    141.236.144.571   200.465.315.121
1 Nợ ngắn hạn    140.305.144.571   200.465.315.121
2 Nợ dài hạn           931.000.000                          -  
V Vốn chủ sở hữu      63.164.920.229     61.052.447.225
1 Vốn chủ sở hữu      60.937.081.111     60.325.783.415
   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu      43.500.000.000     43.500.000.000
   - Thặng dư vốn cổ phần        1.413.000.000       1.413.000.000
   -  Quỹ đầu tư phát triển        6.022.783.415       5.630.272.021
   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối      10.001.297.696       9.782.511.394
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác        2.227.839.118          726.663.810
   - Nguồn kinh phí                           -                            -  
   - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ        2.227.839.118          726.663.810
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN    204.401.064.800   261.517.762.346
                                0                            0
         
STT   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   Năm 2012 Năm 2011
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ    305.257.357.455   474.963.541.050
2 Các khoản giảm trừ doanh thu           383.434.883          444.252.353
3 Doanh thu th
Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  3.736.143 Tổng lượt xem trang