Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ( VIHEM)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua này 29/11/2005, căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ Nghị quyết số 328/VH-HĐQT ngày 14/8/2014 của HĐQT Cty, Nay ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty gồm 8 chương, 28 điều sau

Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được xây dựng theo luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty ngày càng vững mạnh và tuân thủ các điều kiện tham gia thị trường chứng khoán.

Nhấn vào đây để xem và dowloads toàn văn Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty"

.

 

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.565 Tổng lượt xem trang