Công bố tin dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ Công ty VIHEM mã DVH

Thực hiện Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông 2016, Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty.

     Tại báo cáo Kiểm toán độc lập cửa Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam về báo cáo tài chính cho năm tài  chính cho năm tài chính 2016 của Công ty, có vấn đề cần nhấn mạnh như sau:

- Chúng tôi xin lưu ý đến thuyết minh số VIII.4 của Báo cáo tài chính. 

Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  4.004.186 Tổng lượt xem trang