Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

Ngày đăng: 18/03/2014 Thuộc danh mục : Báo cáo tài chính định kỳ

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo tài chính gồm các mục sau: Báo cáo của ban Tổng giám đốc, Báp cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Nhấn vào đây để downloads đầy đủ bản báo cáo

Nhấn vào đường dẫn để coppy về bản báo cáo đầy đủ: https://drive.google.com/file/d/0BxQlyHlLVNwaZHRwdldXUzBvbFU/edit?usp=sharing

 

Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  4.004.297 Tổng lượt xem trang