Báo cáo quản trị và báo cáo thường niên Công ty VIHEM

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy  định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệTổchức và hoạt  động của công ty, Nghị quyết  Đại hội  đồng cổ  đông thường niên năm 2012 trong việc quản lý, điều hành toàn bộhoạt động kinh doanh của c..
Hiển thị 21 đến 22 trong 22 (2 Trang)
Thiết kế bởi Aptech-IT
 52 Đang online  2.427.765 Tổng lượt xem trang